Privacyverklaring
 
 
VM Klus service stelt dit Privacybeleid vast dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website (hierna de “Site”) en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door VM klus service.
 
De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
 
In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt VM klus service alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. VM klus service verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens (hierna de ‘Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR (hierna de “Verordening”).
 
 
Artikel 1 – Verantwoordelijkheden
 
VM klus service is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Site waardoor de Site of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de Site is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de Sites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
VM klus service is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
-Vanwege het gebruik van de Site of diensten toegankelijk via internet
-Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 
VM klus service is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de Site. U zult zich onthouden van iedere actie tegen VM klus service als gevolg hiervan.
 
Indien VM klus service betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze Site is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
 
 
Klik hier voor het vervolg van deze privacyverklaring